IPM-Rattenbeheersing

Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen.
Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om buiten rodenticiden te blijven gebruiken, is het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren.
Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG). Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling vastgesteld .
Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N is hier hard aan gewerkt.
Onafhankelijke wijze
Om het op een onafhankelijke wijze te organiseren is er een apart Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waar belanghebbende partijen zitting in hebben.
Hiermee wordt de onafhankelijkheid extra gewaarborgd.
Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certi­ficatieschema ‘IPM rattenbeheersing’ en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen.
Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.
De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en ILenT goedgekeurde handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’ (HBR).
Agrariër
In februari 2016 zijn aanpassingen in het handboek goedgekeurd door het Ctgb en ILenT (handboek, versie 2.0) waardoor ook de positie van de agrariër duidelijk is beschreven. Het eigendomsrecht van het HBR is medio maart 2016 overgedragen van de NVPB op de stichting KPMB.
De stichting KPMB zal zorgdragen voor het beheer van het HBR en borgen dat het HBR beantwoordt aan wet- en regelgeving en overige eisen voor een verantwoorde beheersing van rattenpopulaties. De aanpassingen in het HBR versie 2.0 zijn door het CCvD behandeld en verwerkt in het certificatieschema en interpretatiedocument, versies 2.2.

De audit en certificering is binnen Antisect in behandeling, datum van de audit is bekend

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van onze brancheorganisatie PLA..N. (Platform Plaagdierbeheersing Nederland). Daar treft u onder de map IPM de nodige info.

Home